Galderma Benelux (Galderma) streeft ernaar het vertrouwen van de gebruikers in onze Website te behouden. Onderstaande voorwaarden regelen uw gebruik van de Website. 


Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door voor u onze Website gebruikt 
 

Hoe kunnen wij je helpen?

Kies een onderwerp:

Kies een onderwerp

Hieronder vind je een overzicht van vragen die wij met regelmaat krijgen. Staat jouw vraag er niet tussen, of wil je liever een uitgebreider advies krijgen van één van onze experts? Neem dan gerust contact met ons op! Wij staan je graag te woord. 

Gebruik

Aanvaardbaar gebruik

Neem gerust de tijd om onze website te verkennen en eventueel materiaal bij te dragen, zoals vragen, posts en multimedia-inhoud (bijv. foto’s, video’s). 

Het gebruik van de Website en de materialen die erop worden gepost mogen op geen enkele wijze onwettig of beledigend zijn. U moet er ook op letten:  

(a) het recht op privacy van andere personen niet te schenden; 

(b) geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten;  

(c) geen uitspraken te doen die lasterlijk zijn (onder ander jegens Galderma), betrekking hebben op pornografie, racistisch of xenofobisch van aard zijn, aanzetten tot haat of geweld of ordeverstoring;  

(d) geen bestanden te uploaden die virussen bevatten of kunnen leiden tot beveiligingsproblemen; of  

(e) die de integriteit van de Website anderszins in gevaar kunnen brengen. 

Wij wijzen u erop dat Galderma alle inhouden die zij onwettig of beledigend acht van de Website kan verwijderen. 
 

Bescherming

Gegevensbescherming

Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens of materialen die worden gedeeld op deze Website. 

Eigendom

Inhoud verstrekt door Galderma

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en handelsmerken, in materialen gepubliceerd door of namens Galderma op de Website (bijv. tekst en beelden) zijn het bezit van Galderma of zijn rechtsopvolgers. 

U mag uittreksels van de Website reproduceren voor uw eigen privégebruik (d.w.z. niet-commercieel gebruik) op voorwaarde dat u alle intellectuele eigendomsrechten respecteert, waaronder een eventuele copyrightvermelding die kan voorkomen op dergelijke inhoud (bijv. © 2018 Galderma). 
 

Inhoud verstrekt door u

U verklaart aan Galderma dat u ofwel de auteur bent van de inhoud die u bijdraagt aan deze Website, ofwel dat u de rechten heeft (d.w.z.: u heeft toestemming gekregen door de houder van de rechten) en dat u in staat bent om dergelijke inhoud bij te dragen (bijv. foto’s, video’s, muziek) aan de Website. 

U gaat ermee akkoord dat dergelijke inhoud wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en u geeft Galderma een royaltyvrije, eeuwigdurende, wereldwijde licentie om de inhoud die u verstrekt te gebruiken (waaronder bekend te maken, te reproduceren, door te geven, te publiceren of uit te zenden) voor de doeleinden die verband houden met zijn bedrijfsactiviteiten. 

Wij wijzen u erop dat Galderma zelf mag beslissen of hij deze inhoud gebruikt en dat het mogelijk is dat Galderma reeds gelijkaardige inhoud heeft ontwikkeld of dergelijke inhoud kan hebben ontvangen van andere bronnen, in dat geval blijven alle intellectuele eigendomsrechten op deze inhoud bij Galderma en zijn licentiehouders. 
 

Regels met betrekking tot consumentenbeoordelingen en recensie-service

Naast deze voorwaarden zijn de volgende bijkomende regels van toepassing voor beoordelingen en recensie-service. Om inhoud bij te dragen aan een beoordelings- en recensie-service op deze Website (zoals tekst, foto, video, gelijkenis of ander materiaal of informatie), moet u 18 jaar of ouder zijn, of de toestemming hebben gekregen van de perso(o)n(en) die het ouderlijk gezag uitoefenen. Als u een voorafgaande betaling of belofte heeft gekregen in ruil voor uw voorgestelde bijdrage; of als u een incentive hebt gekregen zoals een gratis product, korting, geschenken, sweepstake-invoer, moet u dit bekendmaken bij uw indiening. Als u een werknemer bent van Galderma of werkt voor een bedrijf of bureau ingehuurd door Galderma, moet u deze relatie bekend maken. 

Alle inhoud die u indient is juist en is gebaseerd op uw feitelijke ervaring met het product dat wordt beoordeeld. Zij mag geen informatie bevatten die verwijst naar andere websites, adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers. U bent verantwoordelijk voor de inhoud van uw bijdrage, niet Galderma. 
 

Aansprakelijkheid  

Aansprakelijkheid

Galderma sluit alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere bepalingen uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of inhoud op onze site. 

Hoewel Galderma er alles aan doet om de juistheid van materialen op onze Website te garanderen en om onderbrekingen te voorkomen, zijn wij niet verantwoordelijk voor onjuiste informatie, onderbrekingen, stopzetting of andere gebeurtenissen die u schade kunnen berokkenen, hetzij direct (bijv. computerstoring) of indirect (bijv. winstderving). Wanneer u vertrouwt op materialen op deze Website doet u dat op eigen risico. 

Deze Website kan links bevatten naar websites buiten Galderma. Galderma heeft geen controle over dergelijke websites van derden, staat er niet noodzakelijk achter en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor, evenmin als voor de inhoud, juistheid of werking van deze sites. Wij verzoeken u daarom de wettelijke vermeldingen van dergelijke derde websites aandachtig te lezen, en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen aan deze vermeldingen. 

Het is mogelijk dat u een externe website beheert en een link wilt maken naar deze Website. In dat geval maakt Galderma geen bezwaar tegen een dergelijke link op voorwaarde dat u op geen enkele wijze doet voorkomen dat u gelieerd bent met of gesteund wordt door Galderma. U mag geen gebruik maken van "framing" of gelijkaardige praktijken, en u moet zorgen dat de link naar de Website opent in een nieuw venster. 
 

Contact

Neem contact met ons op

Deze Website wordt beheerd door Galderma, Gravinnen van Nassauboulevard 91, Breda. 

Als je vragen hebt of opmerkingen betreffende de Website, neem dan gerust contact met ons op. 

Deze website is enkel bedoeld voor publiek in Nederland en het is mogelijk dat we niet kunnen antwoorden op publiek buiten Nederland.  

Wijzigingen

Wijzigingen

Galderma behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden. Raadpleeg deze pagina van tijd tot tijd om deze gebruiksvoorwaarden en eventuele nieuwe informatie te raadplegen. 
 

Toepasselijk recht

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

U en Galderma komen overeen dat alle vorderingen of geschillen met betrekking tot de Website worden beheerst door het recht van Nederland en worden behandeld voor de rechtbanken van Rotterdam. 

Actievoorwaarden

#MijnEchteHuid campagne

Deelname

Elke deelnemer aan de #MijnEchteHuid campagne dient een video te sturen naar Cetaphil Benelux op Facebook Messenger, Cetaphil_NL of Cetaphil_BE op Instagram of de video op Facebook/Instagram te plaatsen met de hashtag #MijnEchteHuid.

 

Voorwaarden inzending

De inzending dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

De video moet een routine, ervaring of vraag bevatten met betrekking tot de huid.

 

Gedragscode

Inzendingen met de volgende eigenschappen zijn niet wenselijk en maken daarom geen kans om te winnen:

 • Materiaal dat inbreuk maakt op de rechten van derden;
 • Seksuele intimidatie en/of discriminatie;
 • (Bekende) personen van wie deelnemer geen toestemming voor het gebruik van het portret van zulk een persoon heeft;
 • Bekende structuren (gebouwen, bruggen, enz.) van welke deelnemer geen toestemming voor het gebruik op de foto van de rechthebbende heeft
 • Gebruik van objecten/producten waarop een beeldrecht, merkenrecht en/of een ander recht van een derde berust, waarvoor deelnemer geen toestemming van de derde heeft om gebruik daarvan te maken; of obsceen-, beledigend- en kwellend materiaal en/of ander materiaal van dergelijke aard;
 • Een lage kwaliteit.

 

Inzendingen

Inzendingen kunnen tussen 25 september 2020 vanaf 09:00 tot 9 oktober 2020 17:00 worden geüpload op Facebook Messenger, verstuurd worden naar Cetaphil_NL of Cetaphil_BE op Instagram of geplaatst worden op Facebook/Instagram met de hashtag #MijnEchteHuid.

Iedere deelnemer (m/v) kan binnen de gestelde actieperiode zo veel videos’s inzenden als hij/zij wenst.

De video moet, met de benodigde voorwaarden gedeeld worden met Cetaphil Benelux via Facebook Messenger, verstuurd worden naar Cetaphil_NL of Cetaphil_BE op Instagram of geplaatst worden op Facebook/Instagram met de hashtag #MijnEchteHuid. In totaal worden maximaal 50 winnaar(s) gekozen.

 

Vaststelling van de winnaars 

 • Na het verstrijken van de inzendingsperiode op 9 oktober 2020, 17:00 wordt door Galderma Benelux B.V de winnaar(s) geselecteerd uit alle inzendingen.
 • Op uiterlijk 16 oktober 2020 ontvangen de winnaar(s) persoonlijk bericht via een persoonlijk bericht op Facebook of Instagram.
 • De winnaars worden kenbaar gemaakt via een persoonlijk bericht. Overige deelnemers ontvangen geen bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Jurering

 • Inzendingen worden beoordeeld op beeld- en geluidskwaliteit, originaliteit en inhoud.
 • Mochten wij een winnaar niet persoonlijk kunnen bereiken voor 23 oktober 2020 dan behouden wij het recht voor een andere winnaar te selecteren.

 

Prijs

De prijs bestaat uit een testpakket met Cetaphil producten. De prijs wordt per post uitgereikt. Prijzen worden uitgereikt aan de winnaars en niet aan derden overgedragen. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.

 

Aansprakelijkheid Galderma Benelux B.V.:

Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. Galderma Benelux B.V garandeert onder andere niet dat het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat zijn website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen. Galderma Benelux B.V is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie of uit de door Galderma Benelux B.V te verstrekken prijzen. Galderma Benelux B.V geeft geen enkele garantie op de te verstrekken prijzen. Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

 

Voorbehoud

Galderma Benelux B.V behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave: Deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie wanneer Galderma Benelux B.V van mening is dat er sprake is van het misbruik maken van de actie, frauduleus handelen en/of trachten de actie onrechtmatig te beïnvloeden; Wijzigingen en verbeteringen op de site aan te brengen of de toegang tot de site te beperken en/of te beëindigen; en/of Deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voor zover Galderma Benelux B.V  dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

 

Vragen en klachten

Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen per e-mail worden verzonden naar Cetaphil.nl@galderma.com.

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle geschillen tussen deelnemer en Galderma Benelux B.V zullen bij uitsluiting worden beslecht door een bevoegde rechter.

 

Persoonsgegevens

De gegevens die Galderma Benelux B.V in het kader van deze actie verzamelt en verwerkt, worden eigendom van Galderma Benelux B.V en zullen slechts voor het voeren van de actie en/of als publicatie op de website worden gebruikt worden en zullen niet aan derden worden verstrekt. Galderma Benelux B.V zal deze gegevens van de deelnemers verwerken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens zullen nimmer ter beschikking worden gesteld aan andere partijen.

 

Overige voorwaarden

 • De deelnemer geeft Galderma Benelux B.V toestemming zijn/haar inzending rechtenvrij te publiceren, zowel in print als elektronisch, in het kader en ter promotie van deze actie maar ook daarbuiten, of het nu gaat om redactionele of advertentionele uitingen.
 • De deelnemer geeft Galderma Benelux B.V toestemming zijn/haar inzending rechtenvrij te publiceren op de websites van Galderma Benelux B.V.
 • De deelnemer garandeert dat hij/zij maker van de inzending is en/of beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief alle persoonlijkheidsrechten) betreffende de inzending.
 • De deelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming met betrekking tot het onderwerp/de inhoud. Als een afgebeeld persoon herkenbaar in beeld is gebracht, dan moet deze daarvoor bewijsbaar toestemming hebben gegeven.
 • Galderma Benelux B.V is niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar aanleiding van inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van het onderwerp/de inhoud van inzendingen, en de deelnemer stemt ermee in Galderma Benelux B.V in zulke gevallen te vrijwaren en schadeloos te stellen.
 • De inzendingen mogen geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is verboden vulgaire, hatelijke, bedreigende, (kinder)pornografische en ander seksueel getinte inzendingen in te sturen.
 • Plagiaat en ander misbruik worden niet geaccepteerd.
 • Inzendingen die niet voldoen aan bovenvermelde voorwaarden, worden uitgesloten van deelname.
 • Wie besluit deel te nemen aan de wedstrijd, geeft daarmee automatisch aan dat hij/zij alle voorwaarden zoals hierboven beschreven accepteert.
Testpakket Winactie December

Deelname

Elke deelnemer aan de winactie dient een reactie te plaatsen onder de post of advertentie van de respectievelijke winactie, geplaatst door Cetaphil Benelux op Facebook of Cetaphil_NL of Cetaphil_BE op Instagram.

 

Voorwaarden inzending

De inzending dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

De reactie moet een reden bevatten waarom de kandidaat kans wil maken op het winnen en uitproberen van het testpakket.

 

Gedragscode

Inzendingen met de volgende eigenschappen zijn niet wenselijk en maken daarom geen kans om te winnen:

 • Materiaal dat inbreuk maakt op de rechten van derden;
 • Seksuele intimidatie en/of discriminatie;
 • (Bekende) personen van wie deelnemer geen toestemming voor het gebruik van het portret van zulk een persoon heeft;
 • Bekende structuren (gebouwen, bruggen, enz.) van welke deelnemer geen toestemming voor het gebruik op de foto van de rechthebbende heeft
 • Gebruik van objecten/producten waarop een beeldrecht, merkenrecht en/of een ander recht van een derde berust, waarvoor deelnemer geen toestemming van de derde heeft om gebruik daarvan te maken; of obsceen-, beledigend- en kwellend materiaal en/of ander materiaal van dergelijke aard;

 

Inzendingen

Inzendingen kunnen tussen 9 december 2020 vanaf 09:00 tot 23 december 2020 09:00 worden geplaatst als reactie op de post of advertentie van Cetaphil Benelux op Facebook of Cetaphil_NL of Cetaphil_BE op Instagram.

Iedere deelnemer (m/v) kan binnen de gestelde actieperiode zo veel reacties inzenden als hij/zij wenst.

In totaal worden maximaal 50 winnaar(s) gekozen.

 

Vaststelling van de winnaars 

 • Na het verstrijken van de inzendingsperiode op 23 december 2020, 09:00 wordt door Galderma Benelux B.V de winnaar(s) geselecteerd uit alle inzendingen.
 • Op uiterlijk 13 januari 2021 ontvangen de winnaar(s) persoonlijk bericht via een persoonlijk bericht op Facebook of Instagram.
 • De winnaars worden kenbaar gemaakt via een persoonlijk bericht. Overige deelnemers ontvangen geen bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Jurering

 • Inzendingen worden beoordeeld op inhoud van de reactie.
 • Mochten wij een winnaar niet persoonlijk kunnen bereiken voor 13 januari 2021 dan behouden wij het recht voor een andere winnaar te selecteren.

 

Prijs

De prijs bestaat uit een testpakket met Cetaphil producten. De prijs wordt per post uitgereikt. Prijzen worden uitgereikt aan de winnaars en niet aan derden overgedragen. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.

 

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid Galderma Benelux B.V:

Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. Galderma Benelux B.V garandeert onder andere niet dat het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat zijn website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen. Galderma Benelux B.V is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie of uit de door Galderma Benelux B.V te verstrekken prijzen. Galderma Benelux B.V geeft geen enkele garantie op de te verstrekken prijzen. Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

 

Slotbepalingen

Voorbehoud:

Galderma Benelux B.V behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave: Deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie wanneer Galderma Benelux B.V van mening is dat er sprake is van het misbruik maken van de actie, frauduleus handelen en/of trachten de actie onrechtmatig te beïnvloeden; Wijzigingen en verbeteringen op de site aan te brengen of de toegang tot de site te beperken en/of te beëindigen; en/of Deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voor zover Galderma Benelux B.V  dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

 

Vragen en klachten

Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen per e-mail worden verzonden naar Cetaphil.nl@galderma.com.

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle geschillen tussen deelnemer en Galderma Benelux B.V zullen bij uitsluiting worden beslecht door een bevoegde rechter.

 

Persoonsgegevens

De deelnemer geeft door deel nemen aan de actie toestemming aan Galderma Benelux B.V om alle gegevens te verzamelen die Galderma Benelux B.V noodzakelijk acht voor de uitvoering van de actie en/of als publicatie op de website worden gebruikt worden en zullen niet aan derden worden verstrekt. Galderma Benelux B.V zal deze gegevens van de deelnemers verwerken conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Gegevens zullen nimmer ter beschikking worden gesteld aan andere, derden partijen. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ter realisatie van de actie en de daaruit voortvloeiende prijsuitreiking.  

 

Overige voorwaarden

 • De deelnemer geeft Galderma Benelux B.V toestemming zijn/haar inzending rechtenvrij te publiceren, zowel in print als elektronisch, in het kader en ter promotie van deze actie maar ook daarbuiten, of het nu gaat om redactionele of advertentionele uitingen.
 • De deelnemer geeft Galderma Benelux B.V toestemming zijn/haar inzending rechtenvrij te publiceren op de websites van Galderma Benelux B.V.
 • De deelnemer garandeert dat hij/zij maker van de inzending is en/of beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief alle persoonlijkheidsrechten) betreffende de inzending.
 • De deelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming met betrekking tot het onderwerp/de inhoud. Als een afgebeeld persoon herkenbaar in beeld is gebracht, dan moet deze daarvoor bewijsbaar toestemming hebben gegeven.
 • Galderma Benelux B.V is niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar aanleiding van inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van het onderwerp/de inhoud van inzendingen, en de deelnemer stemt ermee in Galderma Benelux B.V in zulke gevallen te vrijwaren en schadeloos te stellen.
 • De inzendingen mogen geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is verboden vulgaire, hatelijke, bedreigende, (kinder)pornografische en ander seksueel getinte inzendingen in te sturen.
 • Plagiaat en ander misbruik worden niet geaccepteerd.
 • Inzendingen die niet voldoen aan bovenvermelde voorwaarden, worden uitgesloten van deelname.
 • Wie besluit deel te nemen aan de wedstrijd, geeft daarmee automatisch aan dat hij/zij alle voorwaarden zoals hierboven beschreven accepteert.
Facebook sampling actie – April 2021

Voorwaarden:

 • Promotie is open voor inwoners van Nederland, minimaal 16 jaar of ouder op het moment van deelname. Indien u jonger bent dan 18 jaar, moet u schriftelijke toestemming van uw ouders of voogd hebben om deel te nemen en prijs te claimen. De Organisator kan de deelnemer vragen om een bewijs van leeftijd te overleggen. Medewerkers en de naaste familieleden van Galderma Benelux ("de Organisator"), hun agenten en iedereen die professioneel verbonden zijn met de promotie komen niet in aanmerking voor deelname.
 • Deelname aan deze promotie vereist dat de deelnemers een persoonlijk, geldig en momenteel actief Facebook-account te hebben
 • Maximaal 1 deelname per persoon. Iedereen die deze regel probeert te omzeilen door gebruik te maken van alternatieve gegevens zal worden gediskwalificeerd van deze promotie. Bulk inzendingen van handel-, consumenten groepen of derde partijen worden niet geaccepteerd. Als het duidelijk wordt dat een deelnemer een computer gebruikt om deze voorwaarde te omzeilen door, inclusief maar niet beperkt tot, het gebruik van "script", "brute force" of enig ander geautomatiseerd middel, worden de inzendingen van die persoon gediskwalificeerd en prijs nietig verklaard. Als een deelnemer meerdere Facebook-accounts aanmaakt om meer dan één keer mee te doen aan de actie, zullen zij worden gediskwalificeerd.
 • De organisator behoudt zich het recht voor om, ten allen tijde, zonder voorafgaande of verdere kennisgeving: deelnemers uit te sluiten van deelname aan de promotie indien de organisator van mening is dat er misbruik van de actie, frauduleuze handelingen en/of ongepaste pogingen de actie te beïnvloeden; wijzigingen en verbeteringen in de actie aan te brengen of de toegang te beperken en/of beëindigen en/of deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen voor zover Cetaphil Benelux dit naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

Promotieperiode:
De promotie loopt tussen 29-03-’21 en 16-04-‘21 of totdat alle beschikbare monsters zijn opgevraagd, afhankelijk van wat het eerst komt.

Hoe deel te nemen:

 • Deelnemers kunnen meedoen aan de promotie via de Facebook lead advertentie
 • De activiteit houdt in dat elke deelnemer zijn gegevens invult in de vereiste registratievelden.
 • Er zullen 500 sets monsters te winnen zijn, bestaande uit een Cetaphil milde huidreiniger (29ml) en een Cetaphil hydraterende creme (14g).

Selectie van de aanvragen:

 • Aanvragen voor monsters worden geselecteerd op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt onder toezicht van een onafhankelijke waarnemer. Alle aanvragen die worden ontvangen nadat de voorraad van monsters zijn opgebruikt, worden ongeldig verklaart.
 • Indien de organisator niet in staat is het gevraagde monster te leveren, zal een vervangend product beschikbaar gesteld worden.

Verwittiging over de aanvraag:

 • De monster kunnen niet worden ingewisseld voor geld of een andere prijs.
 • Aanvragen voor monsters zullen worden bevestigd wanneer het registratieformulier volledig is ingevuld.
 • De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aanvragen die verloren, vertraagd, beschadigd, verkeerd geadresseerd, onvolledig zijn of niet kunnen worden afgeleverd om een technische, afleverings- of andere reden.
 • Aanvragen voor monsters zullen worden verwerkt en binnen 30 dagen na aanvraag worden verzonden via PostNL.

Aansprakelijkheid

 • De deelnemer is verantwoordelijk voor de correcte invoer en verzending van gegevens. Cetaphil Benelux kan niet garanderen dat onder meer het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang kunnen bieden en/of dat haar website foutloos werkt en dat alle registraties juist en volledig worden ontvangen.
 • Het gebruik van monsters is voor risico van de deelnemer. Cetaphil Benelux is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit deze actie of uit de door Cetaphil Benelux te verstrekken monsters.

Persoonlijke gegevens worden verzameld door de organisator om u een monster te kunnen verstrekken. Als u uw gegevens invult vergeet dan niet om het privacy-beleid van het sociale netwerk te lezen, waarin staat hoe zij uw gegevens gebruiken en welke gegevens zij aan ons verstrekken. Wij bewaren de gegevens tot 3 maanden na verzending van het monster.

Als u promoties wilt ontvangen en op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws van Galderma, vink dan het volgende vakje aan: Ja, ik wil graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Cetaphil.  Door op verzenden te klikken, gaat u akkoord met het verzenden van uw informatie naar Galderma , die deze zal gebruiken in overeenstemming met haar privacybeleid.

Facebook gebruikt die informatie in overeenstemming met ons gegevensbeleid, met inbegrip van het automatisch invullen van formulieren voor advertenties.

Zie Facebook's gegevensbeleid hier https://www.facebook.com/privacy/explanation. Bekijk het gegevensbeleid van Galderma hier https://www.galderma.com/your-data

Ik ga ermee akkoord dat Galderma mijn contactgegevens gebruikt voor promotionele doeleinden.

 • Door op Verzenden te klikken gaat u ermee akkoord dat uw informatie naar Galderma wordt verzonden. Zij stemt ermee in deze te gebruiken in overeenstemming met haar privacybeleid.
 • Facebook gebruikt de informatie ook in overeenstemming met ons gegevensbeleid.

Hieronder vind je een overzicht van vragen die wij met regelmaat krijgen. Staat jouw vraag er niet tussen, of wil je liever een uitgebreider advies krijgen van één van onze experts? Neem dan gerust contact met ons op! Wij staan je graag te woord.